Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

 

Zgodnie z § 2 ust. 3-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z póź. zm.):

1)      zgłoszenie podpisuje osoba reprezentująca podmiot uprawniony albo osoba upoważniona przez ten podmiot, co oznacza, że osoba upoważniona nie może skutecznie upoważniać innych osób do podpisywania zgłoszenia;

2)      do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy. Wynika z tego, że osoba dokonująca zgłoszenia powinna dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie lub jego uwierzytelnioną kopię. Uwierzytelnienia kopii zaświadczenia może dokonać organ reprezentujący na zewnątrz uprawniony podmiot. Dopuszczalne jest też złożenie w urzędzie gminy zamiast uwierzytelnionej kopii zaświadczenia jego kserokopii, którą uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu zaświadczenia lub jego uwierzytelnionej kopii. W przypadku wątpliwości, czy zgłoszenie dokonywane jest przez podmiot uprawniony należy korzystać z wykazu podmiotów, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała stosowne zaświadczenie.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl