Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, w tym także w zakresie weryfikacji podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków tych komisji

ZPOW-803-56/15

                 SEKRETARZ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

            ZPOW-803-56/15

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, w tym także w zakresie weryfikacji podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków tych komisji

W opinii Komisji nie będzie stanowiło naruszenia prawa sprawdzenie przez gminę na podanym przez Państwową Komisję Wyborczą na stronie internetowej http://referendum2015.pkw.gov.pl wykazie (zakładka „Podmioty uprawnione”), czy podmiot dokonujący zgłoszenia kandydata jest podmiotem uprawnionym posiadającym zaświadczenie, bez konieczności przedkładania zaświadczenia przez ten podmiot. Jednakże, w związku z tym, że wymóg przedłożenia uwierzytelnionej kopii zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej przez podmiot uprawniony dokonujący zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z póź. zm.), Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydania zaleceń gminom upoważniających je do odstąpienia od tego wymogu. Zatem decyzja w tej sprawie należy do gminy.

W opinii Państwowej Komisji Wyborczej nie ma także przeszkód, aby jeden urząd gminy poświadczył kilka lub więcej upoważnień do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, na podstawie przedłożonego oryginału upoważnienia. Tak poświadczone kopie upoważnień mogłyby być załączane do zgłoszeń w innych gminach bez konieczności przedstawiania oryginału.

 

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Beata Tokaj

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl