Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące podpisywania spisu wyborców lub osób uprawnionych

ZPOW-420-36/15

Wyjaśnienia dotyczące podpisywania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

W opinii Komisji w przypadku podpisywania spisu wyborców lub spisu osób uprawnionych do udziału w referendum podpisem elektronicznym, podpisany musi zostać plik elektroniczny, w którym spis został sporządzony. Dopuszczalne jest również podpisanie spisu w pliku w formacie PDF, do którego został on wyeksportowany z programu, w którym został sporządzony.

Ponadto, niezależnie od powyższego, na każdej karcie wydrukowanego spisu należy zamieścić informację o tym, że został on podpisany elektronicznie np. w brzmieniu: „podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” oraz informację dotyczącą imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby podpisującej spis.

Wydruk tego rodzaju adnotacji powinien znajdować się na każdej karcie spisu, pod rubrykami spisu, w miejscu przeznaczonym we wzorze spisu na złożenie podpisu przez osobę sporządzającą spis.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl