Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZPOW-803-11/15

 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-803-11/15

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowią, że podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych są: partie polityczne, kluby poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentarne, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, a także fundacje, spełniające warunki określone w wymienionej ustawie.

Podmioty te uprawnione są także do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

 1. Do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w związku z referendum uprawniona jest fundacja, która spełnia następujące warunki:

1)       została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu referendum, tj. nie później niż 19 czerwca 2014 r.;

2)       prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych.

 1. Organ reprezentujący fundację na zewnątrz (zarząd fundacji) zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.
 2. Zawiadomienie to musi być dokonane najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum, tj. najpóźniej w dniu 28 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 16.15 (art. 48 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym).
 3. Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikiem (załącznikami) może być także w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub przesyłką kurierską). W razie wysłania zawiadomienia pocztą lub przesyłką kurierską o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej, a nie data jej nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
 4. Zawiadomienie musi zawierać oznaczenie organu fundacji uprawnionego do reprezentowania jej na zewnątrz, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia. Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do fundacji (adresu, numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).
 5. Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawniona do podpisywania dokumentów zarządu fundacji upoważnionego do reprezentowania jej na zewnątrz.

(wzór zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez fundację z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

 1. 7.   Do zawiadomienia załącza się uwierzytelniony statut fundacji i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie fundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) fundacji. Uwierzytelnienia kserokopii odpisu może dokonać członek zarządu fundacji uprawniony do podpisywania dokumentów w imieniu zarządu fundacji. Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał odpisu.

Uwaga! 

Oświadczenie o wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (Wzór oświadczenia o wpisie fundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi załącznik nr 2 do informacji). 

 1. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono właściwe dokumenty, o których mowa w pkt 7. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.
 2. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie złożonych dokumentów, wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia; zaświadczenie to doręcza się niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi, który dokonał zawiadomienia.
 3. Jeżeli zawiadomienie nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy o referendum ogólnokrajowym, Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia odmawia wydania zaświadczenia.
 4. Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaświadczenia doręcza się niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi, który złożył zawiadomienie.
 5. Podmiotowi, któremu Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła wydania zaświadczenia, służy prawo wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaświadczenia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy uchwały o odmowie wydania zaświadczenia.
 6. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się podmiotowi, któremu Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła wydania zaświadczenia i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu temu podmiotowi uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.

Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl