Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Aktualności

Wyszukaj

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-803-9/15

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowią, że podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych są: partie polityczne, kluby poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentarne, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, a także fundacje, spełniające warunki określone w wymienionej ustawie.

Podmioty te uprawnione są także do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

 1. Do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych w związku z referendum uprawniona jest partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w wyborach przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.:

a)   samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej listy kandydatów na posłów,

b)  wchodziła w skład koalicji wyborczej, której listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów.

 1. Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.
 2. Zawiadomienie to musi być dokonane najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum, tj. najpóźniej w dniu 28 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 16.15 (art. 48 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym).
 3. Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikiem (załącznikami) może być także w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub przesyłką kurierską). W razie wysłania zawiadomienia pocztą lub przesyłką kurierską o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej, a nie data jej nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
 4. Zawiadomienie musi zawierać oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia. Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do partii politycznej (adresu, numerów telefonów i faksów, adresów
  e-mail).
 5. Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawniona do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

(wzór zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez partię polityczną z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych stanowi załącznik do niniejszej informacji).

 1. Do zawiadomienia załącza się prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wpisaniu partii do ewidencji partii politycznych lub wyciąg (odpis) z ewidencji partii politycznych (oryginał lub kserokopię). W przypadku przedłożenia kserokopii uwierzytelnienia postanowienia lub odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz; odpis musi być aktualny. Możliwe jest również załączenie kserokopii postanowienia lub odpisu przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał tego dokumentu.
 2. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza wyznaczony członek Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.
 3. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie złożonych dokumentów, wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia; zaświadczenie to doręcza się niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi, który dokonał zawiadomienia.
 4. Jeżeli zawiadomienie nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy o referendum ogólnokrajowym, Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia odmawia wydania zaświadczenia.
 5. Uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaświadczenia doręcza się niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi, który złożył zawiadomienie.
 6. Podmiotowi, któremu Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła wydania zaświadczenia, służy prawo wniesienia do Sądu Najwyższego skargi na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaświadczenia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy uchwały o odmowie wydania zaświadczenia.
 7. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się podmiotowi, któremu Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła wydania zaświadczenia i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu temu podmiotowi uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.

Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl