Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Serwis INFORMACYJNY PKW

Uprawnienia niepełnosprawnych osób uprawnionych

Uprawnienia niepełnosprawnych osób uprawnionych

Uzyskiwanie informacji o referendum

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania informacji o:

- właściwym dla siebie obwodzie głosowania,

- lokalach obwodowych komisji do spraw referendum znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania w szczególności o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 - warunkach dopisania osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania,

- terminie referendum

- godzinach głosowania,

- pytaniach referendalnych.


Informacje te podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osobie niepełnosprawnej, na jej wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.


Głosowanie przez pełnomocnika (patrz. Prawo do głosowania przez pełnomocnika)

 

Głosowanie w lokalu do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a


Niepełnosprawna osoba uprawniona może głosować w lokalu do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.


W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.


Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu do spraw referendum

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu do spraw referendum inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

Ponadto osoba niepełnosprawna może skorzystać z uprawnień przysługujących każdej osobie uprawnionej, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szerzej na ten temat w Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
.
oraz w Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Informacje te dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl