Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Serwis INFORMACYJNY PKW

Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich

Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich

Głosowanie za granicą.

Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum za granicą sporządzają konsulowie.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie odbywa się na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych.

Głosować można osobiście w lokalu komisji do spraw referendum lub korespondencyjnie (Patrz. Głosowanie korespondencyjne za granicą).

Głosowanie osobiste w lokalu komisji do spraw referendum.

Osoba uprawniona stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie udostępniona aplikacja , przy pomocy której można będzie dokonywać zgłoszeń.

W zgłoszeniu podaje się:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

 - datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej za granicą,

- adres zamieszkania osoby uprawnionej w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

- numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach Unii Europejskiej oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do dnia 3 września 2015 r.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Osoba uprawniona przebywająca w dniu referendum na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.

We wniosku podaje się:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,

- adres stałego zamieszkania osoby uprawnionej w kraju lub adres zamieszkania tej osoby za granicą (odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej do dnia 3 września 2015 r.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl