Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       ustawie o referendum ogólnokrajowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2)       referendum – należy przez to rozumieć referendum ogólnokrajowe;

3)       komisji – należy przez to rozumieć obwodową komisję do spraw referendum dla obwodu głosowania utworzonego za granicą;

4)       podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o referendum ogólnokrajowym.

§ 3. Powołanie komisji następuje najpóźniej na 16 dni przed dniem, na który zostało zarządzone referendum, w formie pisemnej decyzji konsula.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony może zgłosić konsulowi po jednym kandydacie na członka każdej z komisji powoływanych przez danego konsula.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)       datę referendum;

2)       nazwę i adres podmiotu uprawnionego, który dokonuje zgłoszenia, oraz nazwę organu upoważnionego do reprezentowania go na zewnątrz, a także imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia;

3)       imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer paszportu kandydata na członka komisji; na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego – w miejsce numeru paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na członka komisji;

4)       numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;

5)       oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

3. Zgłoszenie podpisuje osoba (lub osoby) upoważniona do podpisywania dokumentów w imieniu organu upoważnionego do reprezentowania danego podmiotu na zewnątrz albo osoba (lub osoby) upoważniona przez ten podmiot, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia organu podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie.

§ 5. 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji powoływanej przez danego konsula.

2. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, komisji. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 4 stosuje się.

§ 6. 1. Konsul rozpatruje zgłoszenia tylko tych kandydatów na członków komisji, którzy są uprawnieni do udziału w referendum, dla przeprowadzenia którego powoływana jest komisja, oraz spełniają warunki określone w § 4 ust. 2–4 i wpłynęły do konsula nie później niż w 20. dniu przed dniem, na który zostało zarządzone referendum.

2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

§ 7. Jeśli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest nie mniejsza niż 4 i nie większa niż 6, konsul powołuje w skład komisji wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w przypadku braku takiej możliwości – wskazaną przez siebie osobę uprawnioną do udziału w referendum.

§ 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa niż 6, konsul powołuje komisję w składzie siedmioosobowym. Sześciu członków komisji konsul wyłania w drodze publicznego losowania.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania konsul podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na swojej stronie internetowej, jeżeli taką stronę prowadzi.

3. Jeżeli konsul powołuje kilka komisji, losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie do każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdy podmiot uprawniony do danej komisji.

4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 6 z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem konsula inne osoby przez niego upoważnione.

5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, oraz imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji, a także wskazanie podmiotu uprawnionego, który zgłosił wylosowanego kandydata.

6. Po przeprowadzeniu losowania konsul powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w przypadku braku takiej możliwości – wskazaną przez siebie osobę uprawnioną do udziału w referendum.

§ 9. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż 4, konsul powołuje komisję w składzie pięcioosobowym, uwzględniając wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury, oraz uzupełnia jej skład o wybrane przez siebie osoby spośród pracowników przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo inne osoby mające prawo udziału w referendum.

§ 10. Jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, w przypadkach, o których mowa w § 7 i 9 uchwały, możliwe jest uzupełnienie składu liczbowego komisji spośród osób uprawnionych do udziału w referendum zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, z tym że skład komisji nie może przekraczać 7 osób.

§ 11. 1. Skład komisji konsul podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w swojej siedzibie i umieszczenie na swojej stronie internetowej, jeżeli taką stronę prowadzi. Informacja o składzie komisji wywieszana jest również w jej siedzibie.

2. Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotów uprawnionych, które zgłosiły powołane osoby.

§ 12. Konsul, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej 5 osób, dokonuje uzupełnienia składu komisji w sposób określony w § 9. W sytuacji, o której mowa w § 10, konsul może uzupełnić skład komisji, również jeżeli nie nastąpiło jego zmniejszenie poniżej 5 osób.

§ 13. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym (M.P. Nr 20, poz. 305).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W. Hermeliński

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl