Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum

w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i termin powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      ustawie o referendum ogólnokrajowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2)      referendum – należy przez to rozumieć referendum ogólnokrajowe;

3)      komisji – należy przez to rozumieć obwodową komisję do spraw referendum w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim;

4)      podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy o referendum ogólnokrajowym.

§ 3. Powołanie komisji następuje najpóźniej na 3 dni przed dniem, na który zostało zarządzone referendum, w formie pisemnej decyzji kapitana statku.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony może zgłosić kapitanowi statku jednego kandydata.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1)      datę referendum;

2)      nazwę i adres podmiotu uprawnionego, który dokonuje zgłoszenia, oraz nazwę organu upoważnionego do reprezentowania go na zewnątrz, a także imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia;

3)      imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata na członka komisji;

4)      numer obwodu głosowania, dla którego właściwa jest komisja, do której dokonuje się zgłoszenia;

5)      oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

3. Zgłoszenie podpisuje osoba (lub osoby) upoważniona do podpisywania dokumentów w imieniu organu upoważnionego do reprezentowania danego podmiotu na zewnątrz albo osoba (lub osoby) upoważniona przez ten podmiot, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 2.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia organu podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie.

§ 5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów podmiot uprawniony, który dokonał zgłoszenia, może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 4 stosuje się.

§ 6. 1. Kapitan statku rozpatruje tylko zgłoszenia tych kandydatów na członków komisji, którzy są uprawnieni do udziału w referendum, przebywają na statku w dniu zgłoszenia i będą tam przebywali w dniu głosowania, a w przypadku przeprowadzania referendum w ciągu dwóch dni – w dniach głosowania oraz spełniają warunki określone w § 4 ust. 2–4 i wpłynęły do kapitana statku nie później niż w 5. dniu przed dniem, na który zostało zarządzone referendum.

2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

§ 7. Jeśli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest nie mniejsza niż 4 i nie większa niż 6, kapitan statku powołuje w skład komisji wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród członków załogi, a w przypadku braku takiej możliwości – wskazaną przez siebie osobę uprawnioną do udziału w referendum.

§ 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa niż 6, kapitan statku powołuje komisję w składzie siedmioosobowym. Sześciu członków komisji kapitan statku wyłania w drodze publicznego losowania.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kapitan statku podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi.

3. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 6 z nich. W przypadku braku kopert kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów, zagina się w taki sposób, aby niemożliwe było odczytanie ich treści i losuje się bezpośrednio te kartki. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem kapitana statku inne osoby przez niego upoważnione.

4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji, a także nazwy podmiotów uprawnionych, które zgłosiły wylosowanych kandydatów.

5. Po przeprowadzeniu losowania kapitan statku powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz jednego członka komisji spośród członków załogi, a w przypadku braku takiej możliwości – wskazaną przez siebie osobę uprawnioną do udziału w referendum.

§ 9. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż 4, kapitan statku powołuje komisję w składzie pięcioosobowym, uwzględniając wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury, oraz uzupełnia jej skład o wybrane przez siebie osoby spośród członków załogi lub inne osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statku.

§ 10. 1. Skład komisji kapitan statku podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi. Informacja o składzie komisji wywieszana jest również w jej siedzibie.

2. Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie podmiotu uprawnionego, który zgłosił powołaną osobę.

§ 11. Kapitan statku, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej 5 osób, dokonuje uzupełnienia składu komisji w sposób określony w § 9.

§ 12. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym (M.P. Nr 20, poz. 306).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W. Hermeliński

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl