Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

z dnia 6 lipca 2015 r.

 

w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (M.P. Nr 20, poz. 303).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: W. Hermeliński

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. (poz. )

 

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

§ 1. Obwodowa komisja do spraw referendum, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), zwanej dalej „ustawą o referendum”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1)      wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;

2)      omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3)      ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

3. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)      porządek obrad;

2)      imiona i nazwiska uczestników;

3)      podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7. 1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie obecne przy jego sporządzaniu osoby.

2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu dołącza się je jako załączniki do protokołu.

3. Uchwały, protokoły głosowania w obwodzie i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania, a także pakiety z kartami do głosowania i elementy służące do zabezpieczenia urny oraz pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty referendalne, opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom przez nią upoważnionym, a także właściwemu miejscowo komisarzowi wyborczemu i osobom przez niego upoważnionym.

§ 9. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu głosowania, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

§ 10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem, kapitanem statku, w szczególności w zakresie:

1)      przygotowania i wyposażenia lokalu komisji, w tym zapewnienia miejsca łatwo dostępnego dla zainteresowanych, przeznaczonego na wywieszenie protokołu głosowania w obwodzie;

2)      odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;

3)      przekazania protokołu głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem pełnomocnika komisarza wyborczego;

4)      zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji;

5)      zapewnienia ochrony lokalu komisji, w szczególności w czasie przerwy w głosowaniu, jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni.

§ 11. Przewodniczący komisji wydaje jej członkom dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.

§ 12. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl