Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

Uchwała

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum
ogólnokrajowym

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym (M.P. Nr 20, poz. 302).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

 

 

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA

Pan / Pani:

Imię

 

Drugie imię

 

Nazwisko

 

Numer PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

jest wyznaczony(-na) przez ..........................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu uprawnionego do udziału w kampanii referendalnej)

......................................................................................................................................................

do sprawowania funkcji męża zaufania/zastępcy męża zaufania*) w celu obserwacji:

        1)     przebiegu głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodzie głosowania
nr … w .............................................................................................................................. *)

(nazwa miejscowości, gmina i województwo)

        2)     ustalenia wyników głosowania przez Komisarza Wyborczego w .................................... *)

        3)     ustalenia wyniku referendum przez Państwową Komisję Wyborczą*)

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień ..................................... .

...................................................                                      ..........................................................

             (nazwa miejscowości, data)                                                            (podpis z podaniem imienia i nazwiska
                                                                                                            osoby upoważnionej do wyznaczenia męża zaufania
                                                                                                                             w imieniu podmiotu uprawnionego)
**)[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

*)   niepotrzebne skreślić lub pominąć.

**) zaświadczenie należy okazać łącznie z kopią dokumentu upoważniającego do wyznaczenia męża zaufania w imieniu podmiotu uprawnionego do udziału w kampanii referendalnej.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl