Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJKOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. (1)), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym” w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.1. Koperta na pakiet referendalny powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz, w głosowaniu korespondencyjnym w kraju, nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

2. W głosowaniu korespondencyjnym za granicą, jeżeli w danym kraju brak jest w powszechnym użyciu kopert spełniających warunek określony w ust. 1, dopuszczalne jest użycie jako kopert na pakiet referendalny kopert o mniejszych rozmiarach.

3. Na kopercie na pakiet referendalny umieszcza się:

1)   pieczęć nagłówkową urzędu gminy – w głosowaniu korespondencyjnym w kraju albo pieczęć urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego – w głosowaniu korespondencyjnym za granicą;

2)   imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do udziału w referendum, dla której przeznaczony jest pakiet referendalny.

 4. W głosowaniu korespondencyjnym w kraju na kopercie na pakiet referendalny umieszcza się ponadto:

1)   oznaczenie „PRZESYŁKA REFERENDALNA”;

2)   informację o zwolnieniu z opłaty pocztowej.

5. Na kopercie na pakiet referendalny nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń poza wymienionymi w ust. 3 i 4. Nie dotyczy to pieczęci i adnotacji operatora przyjmującego i doręczającego przesyłkę, a w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą
– także znaków opłaty pocztowej.

6. W przypadku doręczania osobie uprawnionej do udziału w referendum pakietu referendalnego przez upoważnionego pracownika urzędu gminy oraz w przypadku gdy osoba uprawniona do udziału w referendum zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, na kopercie na pakiet referendalny nie jest konieczne umieszczenie informacji o zwolnieniu z opłaty pocztowej.

7. Koperty na pakiet referendalny przekazywane przez dany urząd gminy oraz przez danego konsula osobom uprawnionym do udziału w referendum głosującym korespondencyjnie nie mogą różnić się między sobą.

8. Wzór koperty na pakiet referendalny stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Koperta zwrotna powinna mieć rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności składania i zaginania, koperty na kartę do głosowania oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

2. Na kopercie zwrotnej umieszcza się:

1)   adres obwodowej komisji do spraw referendum, dla której przeznaczona jest przesyłka – w głosowaniu korespondencyjnym w kraju;

2)   adres konsula i informację, dla której obwodowej komisji do spraw referendum przesyłka jest przeznaczona – w głosowaniu korespondencyjnym za granicą.

3. Do kopert zwrotnych § 1 ust. 2, 4, 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór koperty zwrotnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Koperta na kartę do głosowania ma rozmiar umożliwiający włożenie do niej, bez konieczności zaginania, karty do głosowania.

2. Koperta na kartę do głosowania wykonywana jest w sposób uniemożliwiający, bez jej otwarcia, odczytanie treści znajdującej się wewnątrz karty do głosowania.

3. Koperta na kartę do głosowania, w miarę możliwości, powinna być koloru białego.

4. W głosowaniu korespondencyjnym za granicą, jeżeli w danym kraju koperty koloru białego nie są w powszechnym użyciu, dopuszczalne jest użycie kopert na kartę do głosowania innego koloru.

5. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „Koperta na kartę do głosowania”. Rodzaj i wielkość czcionki dla oznaczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być jednakowa dla wszystkich kopert sporządzanych przez dany urząd gminy oraz przez danego konsula. Na kopercie na kartę do głosowania nie umieszcza się żadnych innych oznaczeń.

6. Do kopert na karty do głosowania § 1 ust. 2 i 7 stosuje się odpowiednio.

7. Wzór koperty na kartę do głosowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu sporządza się na karcie koloru białego, formatu A5.

2. W głosowaniu korespondencyjnym za granicą oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu może być sporządzone na karcie o formacie zbliżonym do formatu A5, powszechnie stosowanym w druku w danym kraju.

3. Urząd gminy oraz konsul przygotowuje formularz oświadczenia, na którym umieszcza imię (imiona), nazwisko i numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum oraz datę przeprowadzanego referendum, a także miejsce na wpisanie nazwy miejscowości, w której osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza oświadczenie, i daty jego sporządzenia oraz miejsce na własnoręczny podpis osoby uprawnionej do udziału w referendum.

4. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Instrukcję głosowania korespondencyjnego sporządza się na karcie formatu A4, czcionką o rozmiarze nie mniejszym niż 14 pkt.

2. W głosowaniu korespondencyjnym za granicą instrukcja głosowania korespondencyjnego może być sporządzona na karcie o formacie zbliżonym do formatu A4, powszechnie stosowanym w druku w danym kraju.

3. W głosowaniu korespondencyjnym w kraju, w przypadku gdy pakiet referendalny przesyłany jest do osoby uprawnionej do udziału w referendum, która wystąpiła o przesłanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, poza instrukcją głosowania, o której mowa w ust. 1, osobie uprawnionej do udziału referendum przesyła się również tę instrukcję sporządzoną w alfabecie Braille’a.

4. Urząd gminy sporządza instrukcję głosowania korespondencyjnego zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze. Treść pouczenia pomija się w instrukcji przesyłanej osobie uprawnionej do udziału w referendum.

5.  Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego w kraju i za granicą stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl