Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

 

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 lipca 2015 r. (poz. …)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA KOMISARZOWI WYBORCZEMU W WARSZAWIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

1.    Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. z obwodów głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

2.    Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje do spraw referendum utworzone za granicą będą mogły korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3.    W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja do spraw referendum otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, przekazane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie konsulowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4.    Obwodowe komisje do spraw referendum korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania i przesyłają dane z protokołu do Komisarza Wyborczego w Warszawie, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji do spraw referendum zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez obwodową komisję do spraw referendum.

5.    Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja do spraw referendum nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja do spraw referendum sporządza protokół głosowania w obwodzie ręcznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą (M.P. poz. 643).

6.    Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie zgodnie z pkt 4 lub 5 obwodowa komisja do spraw referendum wywiesza niezwłocznie protokół w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7.    Protokół głosowania sporządzony zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji do spraw referendum oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja do spraw referendum niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Komisarza Wyborczego w Warszawie za pośrednictwem konsula.

8.    W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 7 obwodowa komisja do spraw referendum przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji do spraw referendum oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania oraz wykreśla wyraz „protokół” i wpisuje wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji do spraw referendum oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

9.    Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Warszawie.

10.  Komisarz Wyborczy w Warszawie — po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych — może powołać konsula na pełnomocnika. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje do spraw referendum, o których mowa w pkt 5, wykorzystując, w miarę możliwości technicznych, w przypadku zarządzenia przez Państwową Komisję Wyborczą stosowania systemu informatycznego oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.

11.  Komisarz Wyborczy w Warszawie w przypadku niekorzystania przez obwodową komisję do spraw referendum ze wspomagania informatycznego może upoważnić pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10, do uwierzytelnienia sprawdzonego protokołu głosowania w zastępstwie przewodniczącego tej komisji oraz do transmisji danych z protokołu za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

12.  W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Komisarza Wyborczego w Warszawie oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

13.  Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja do spraw referendum pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Referendum ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 r.

Komisarz Wyborczy w Warszawie

Obwód głosowania nr ........

Adres siedziby Obwodowej Komisji do spraw Referendum

............................................................................................”.

14.  Przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum przekazuje właściwemu konsulowi:

1)    kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie została ona przekazana bezpośrednio po zakończeniu głosowania);

2)    drugi egzemplarz protokołu głosowania, spis osób uprawnionych do udziału w referendum wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji do spraw referendum.

15.  Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje niezwłocznie (pocztą lub przesyłką kurierską) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

16.  Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl