Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 lipca 2015 r. (poz. …)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA KOMISARZOWI WYBORCZEMU WŁAŚCIWEMU DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

  1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora, zwanemu dalej „właściwym komisarzem wyborczym”.
  2. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje do spraw referendum utworzone na polskich statkach morskich mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.
  3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja do spraw referendum otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, przekazane przez właściwego komisarza wyborczego za pośrednictwem armatora.
  4. Obwodowe komisje do spraw referendum korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania i przesyłają dane z protokołu do właściwego komisarza wyborczego, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji do spraw referendum zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez obwodową komisję do spraw referendum.
  5. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja do spraw referendum nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja do spraw referendum sporządza protokół głosowania w obwodzie ręcznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą (M.P. poz. …).
  6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie zgodnie z pkt 4 lub 5 obwodowa komisja do spraw referendum wywiesza niezwłocznie protokół w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.
  7. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja do spraw referendum pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Komisarz Wyborczy w ..........................................................................  (siedziba)

Obwód głosowania nr ...................

Nazwa statku ..................................................................................................................

Armator ........................................................................................................................”.

Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis osób uprawnionych do udziału w referendum wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć komisji.

8. Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisany przez członków komisji i opieczętowany, wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwego komisarza wyborczego za pośrednictwem armatora.

9. W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób określony w pkt 8 kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na odpowiednim formularzu protokołu głosowania w obwodzie oraz wykreśla wyraz „protokół” i wpisuje wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

10. Armator niezwłocznie przekazuje właściwemu komisarzowi wyborczemu otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. Do przekazywania danych przez armatora komisarzowi wyborczemu może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 8 i 9.

11. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator niezwłocznie informuje właściwego komisarza wyborczego o przyczynach nieuzyskania danych oraz podaje numery i siedziby obwodów, z których nie uzyskano wyników.

12. Otrzymaną od obwodowej komisji do spraw referendum kopertę z protokołem głosowania oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je właściwemu komisarzowi wyborczemu.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl