Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej w 16 dniu przed dniem referendum, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Komisarza Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 572), z tym, że:

1)       przy sporządzaniu kart nie obowiązują wymogi określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej uchwały oraz szczegółowe warunki techniczne określone w załączniku do tej uchwały;

2)       w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

§ 2. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 573).

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

 

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl