Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Ustala się wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Informację umieszcza się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 może zostać sporządzona w druku czarno – białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz.1043, 1044 i 1045.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl