Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Dz.U.2003.75.676 i Dz.U.2015.1068

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
(Dz. U. z dnia 5 maja 2003 r.)


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość oraz szczegółowe zasady, na podstawie których przysługują członkom obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych dalej "komisjami obwodowymi", diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;
2) tryb udzielania członkom komisji obwodowych dni wolnych od pracy.
§ 2. 1. Członkom komisji obwodowych przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.
2. Dieta dla członków komisji obwodowej w obwodach głosowania utworzonych:
1) w kraju - wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, dotyczących podróży krajowej;
2) za granicą - wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, dotyczących podróży zagranicznej.
3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.
§ 3. 1. Członkom komisji obwodowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.
2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji obwodowej zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji obwodowej przysługuje, za zgodą przewodniczącego komisji obwodowej, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).
3. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§ 4. (uchylony).
§ 5. Należności, o których mowa w § 2 i 3, są wypłacane na podstawie rachunków,
oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego komisji obwodowej albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego komisji obwodowej.
§ 6. 1. Członkowie komisji obwodowych, chcący skorzystać ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), są obowiązani na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić na piśmie pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji obwodowej.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej;
2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.
3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią komisji obwodowej podpisuje przewodniczący komisji obwodowej, a zaświadczenie dla przewodniczącego komisji obwodowej podpisuje jego zastępca.
4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje członek komisji obwodowej korzystający ze zwolnienia od pracy, drugi pozostaje w komisji obwodowej.
§ 7. 1. Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:
1) w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu dwóch dni:
a) dla przewodniczących komisji obwodowych - 260 zł,
b) dla zastępców przewodniczących komisji obwodowych - 230 zł,
c) dla członków komisji obwodowych - 210 zł;
2) w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu jednego dnia:
a) dla przewodniczących komisji obwodowych - 180 zł,
b) dla zastępców przewodniczących komisji obwodowych - 160 zł,
c) dla członków komisji obwodowych - 140 zł.
2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli osoba wchodząca w skład komisji obwodowej nie uczestniczyła w czynnościach, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy głosowanie w referendum jest przeprowadzone w ciągu dwóch dni, a osoba wchodząca w skład komisji obwodowej nie uczestniczyła w czynnościach, o których mowa w ust. 1, w jednym z tych dni z przyczyn losowych, zryczałtowana dieta przysługuje w wysokości 1/2 diety określonej w ust. 1 pkt 1.
4. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisma potwierdzającego udział w czynnościach, o których mowa w ust. 1, podpisanego przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego komisji obwodowej.
§ 8. 1. Należności, o których mowa w § 2, 3 i 7, wypłaca osobom wchodzącym w skład komisji obwodowych właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul.
2. Należności, o których mowa w § 7, osobom wchodzącym w skład komisji obwodowych na polskich statkach morskich wypłaca dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -
administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl