Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Dz.U.2003.74.669

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

(Dz. U. z dnia 2 maja 2003 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu referendum;

2)  sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem osobach stale zamieszkałych w kraju;

3)  sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. 1. Spis osób, o których mowa w § 1 pkt 1, zwany dalej "spisem", kapitan statku sporządza w dwóch egzemplarzach.

2. Spis sporządza się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 74, poz. 670).

3. Spis sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "adres zamieszkania" wpisuje się adres stałego zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w referendum, w odniesieniu zaś do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum za granicą.

4. Spis sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum.

§ 3. 1. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu w formie wydruku komputerowego:

1)  można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2)  nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 4. Kapitan statku, za pośrednictwem armatora, powiadamia urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum o wpisaniu jej do spisu lub o skreśleniu ze spisu osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli uprzednio zawiadomił urząd gminy o umieszczeniu ich w spisie.

§ 5. Kapitan statku podpisuje każdy arkusz spisu i opatruje go swoją pieczęcią.

§ 6. 1. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum, zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosownia, kapitan statku na podstawie spisu wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania numeru PESEL lub numeru ważnego polskiego paszportu osoby uprawnionej do udziału w referendum.

3. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla osobę uprawnioną do udziału w referendum ze spisu, umieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie".

§ 7. 1. Spis jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w referendum na dodatkowym arkuszu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu.

3. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Po sporządzeniu spisu, a przed dniem głosowania, na dodatkowym arkuszu spisu wpisuje się osoby, które:

1)  zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;

2)  zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu skreśla się osoby:

1)  wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu;

2)  umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu;

3)  którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, w rubryce spisu "Uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1)    Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl