Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Akty prawne

Wyszukaj

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 20 § 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., zwana dalej „kartą do głosowania”:

1)   drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich pytań zadanych w referendum ogólnokrajowym;

2)   drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;

3)   ma ścięty prawy górny narożnik.

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: „ Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.”.

3. Pytania zadane w referendum umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności określonej w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852). Pod każdym pytaniem umieszczone są wyraz „TAK” i „NIE” poprzedzone kratką przeznaczoną na postawienie znaku „X” oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie.

4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczone są wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum, następnie umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie – oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum.

5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a, zwana dalej „nakładką na kartę”, w referendum ogólnokrajowym w 2015 r.:

1)   wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;

2)   sporządzana jest w formacie A-4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;

3) ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym górnym narożniku nakładki.

2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania w referendum ogólnokrajowym.”.

3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie odpowiednio liczba porządkowa pytania i odpowiedź „TAK” oraz liczba porządkowa pytania i odpowiedź „NIE”, zapisane alfabetem Braille’a.

4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 6 kratek.

5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w referendum ogólnokrajowym określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Wiesław Kozielewicz

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl