Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Serwis INFORMACYJNY PKW

Kto może brać udział w głosowaniu

Kto może brać udział w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce (Patrz. Głosowanie).

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl