Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Serwis INFORMACYJNY PKW

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum

Spis osób uprawnionych jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo udziału w referendum.

Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce (Patrz. Głosowanie).

Spis osób uprawnionych dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Osoba uprawniona do udziału w referendum może być wpisana tylko do jednego spisu wyborców (patrz: dopisanie do spisu osób uprawnionych).

Dopisanie do spisu osób uprawnionych na wniosek

Osoba uprawniona może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum (lokalach obwodowej komisji do spraw referendum), w tym o lokalach obwodowej komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podana będzie do wiadomości publicznej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym najpóźniej do dnia 28 lipca 2015 r.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych

Pomiędzy 17 sierpnia a 31 sierpnia 2015 r. każda osoba uprawniona może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy została w spisie uwzględniona.

Na pisemny wniosek osób uprawnionych do udziału w referendum gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie osób uprawnionych lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane osoby uprawnionej podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl