Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Kalendarz czynności

do dnia 23 lipca 2015 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 28 lipca 2015 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych; 

  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
do dnia 7 sierpnia 2015 r.

zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;  

 

  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione
do dnia 16 sierpnia 2015 r. powołanie obwodowych komisji do spraw referendum; 

  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
  sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
do dnia 17 sierpnia 2015 r. zgłaszanie konsulom kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum za granicą przez podmioty uprawnione **)
od dnia 16 sierpnia 2015 r. 
do dnia 23 sierpnia 2015 r.
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 19 sierpnia 2015 zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą ****)
do dnia 21 sierpnia 2015 r.  powołanie obwodowych komisji do spraw referendum za granicą **)
od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
do dnia 22 sierpnia 2015 r. zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a ****)
do dnia 28 sierpnia 2015 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 1 września 2015 r. zgłaszanie kapitanom polskich statków morskich kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum na polskich statkach morskich przez podmioty uprawnione ***)
do dnia 1 września 2015 r. składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 3 września 2015 r. powołanie obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich ***)

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach; 

  składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 24:00
zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 6 września 2015 r.
godz. 6:00–22:00
głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wy-borczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**) Termin wynikający z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 633)

***) Termin wynikający z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 632)

****) Zmiana wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 1134) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).



Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl